Algemene voorwaarden voor onderhoud en service Duzatech B.V.

Artikel 1. Inleidende bepalingen

 1. Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde tarieven- en onderhoudsregelingen zijn van toepassing op de (offertes tot ) overeenkomsten, waarbij Duzatech B.V., hierna te noemen: opdrachtnemer, voor een klant, hierna te noemen: opdrachtgever, in geval van een overeenkomst of separate opdracht onderhoudswerkzaamheden verricht aan apparaten al dan niet met toebehorende randapparatuur van opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde regelingen kunnen door opdrachtnemer worden gewijzigd.
 3. Een wijziging treed in werking na bekendmaking, die zal plaatsvinden doormiddel van bericht aan opdrachtgever.
 4. Behoudens ingeval van toepassing van artikel 2 lid 3 en 3 lid 2, gelden wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met voorafgaande toestemming van opdrachtgever over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 3.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden.
 7. Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door opdrachtnemer van een ingevulde en door opdrachtgever ondertekend formulier.
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand tegen het einde van het eerste jaar van de overeenkomst.
 3. Indien opdrachtgever op redelijke gronden niet instemt met een wijziging, genoemd in artikel 1 lid 3, of overdracht, genoemd in artikel 1 lid 5, kan hij de overeenkomst in het eerste jaar van de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden.
 4. Indien het apparaat en/of de opstellingsruimte waarin het apparaat is aangebracht niet (meer) voldoet aan de wet- en/of regelgeving en/of technisch versleten is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen alsmede alle andere verschuldigde kosten worden vermeld in een door opdrachtnemer te bepalen tarievenregeling, die jaarlijks of halfjaarlijks door opdrachtnemer kan worden aangepast.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, die zijn ontstaan na de totstandkoming van een overeenkomst, aan opdrachtgever te berekenen. Indien de prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Betalingen

 1. De verschuldigde bedragen worden op een door opdrachtnemer wijze in rekening gebracht en geïnd. Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van automatische incasso kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 2. De betalingstermijn van een nota is 14 dagen, tenzij opdrachtnemer een langere termijn aangeeft.
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaald, is hij van rechtswege in verzuim met ingang van de dag na vervaldatum. Opdrachtgever is alsdan vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede een redelijke vergoeding ter zake van (buitengerechtelijke) administratie- en incassokosten, vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van 15 % van de hoofdsom, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn van een overeenkomst, uitgesloten alle buiten c.q. aan het apparaat verbonden installaties en onderdelen (randapparatuur), zoals leidingen, appendages, thermostaten, overstort, inlaatcombinatie, vul- en aftapkraan, condensafvoer en expansievaten. Voor onderhoud en voor het opheffen van storingen hieraan kan apart opdracht aan opdrachtnemer worden verleend op kosten van opdrachtgever.
 2. Het aantal onderhoudsbezoeken wordt in de overeenkomst vastgelegd.
 3. Een onderhoudsbezoek wordt na een gemaakte afspraak op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur afgelegd, tenzij anders overeengekomen. De uitvoering van de onderhoudsbeurt wordt door middel van een sticker met dagtekening op het apparaat aangegeven.
 4. Storingen worden verholpen: a. in geval van op werkdagen voor 15.00 uur gemelde storingen; in beginsel dezelfde werkdag. b. in geval van op werkdagen na 15.00 uur gemelde storingen; uiterlijk de volgende werkdag. c. in geval, ter beoordeling van opdrachtnemer , spoedeisende storingen; zo spoedig mogelijk, en in ieder geval de volgende werkdag.
 5. In een overeenkomst kan ten aanzien van storingen een andere reactietermijn worden overeengekomen.
 6. Een onderhouds- c.q. storingsbezoek wordt geacht te zijn afgelegd, wanneer opdrachtnemer na een gemaakte afspraak niet in staat wordt gesteld de opdracht uit te voeren.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in staat de onderhouds- en/of storingswerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen tijd-bandbreedte uit te voeren. Dit houdt onder meer in dat toegang tot het apparaat wordt verschaft en eventuele documentatie wordt verstrekt alsmede de benodigde energie .Opdrachtnemer kan verlangen dat voor rekening van opdrachtgever uit het oogpunt van veiligheid de nodige voorzieningen worden getroffen.
 2. Indien opdrachtgever niet aan zijn (betalings) verplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden onderhoud te plegen en/of storingen op te heffen, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren, is opdrachtgever bovendien voorrijkosten verschuldigd.
 3. Apart in rekening worden gebracht (niet in het tarief voor de overeenkomst inbegrepen) het verhelpen van storingen, die aanwezig zijn bij een eerste onderhoudsbeurt, alsmede het verhelpen van storingen die het gevolg zijn van: a. storing in de toevoer van of een gebrek aan elektriciteit , gas of water, gebruik van onjuiste brandstoffen, het niet schoon zijn van luchttoevoerkanalen, rookgasafvoersystemen of de condensafvoer, kalkaanslag, diffusie of bevriezing. b. aan opdrachtgever toerekenbaar handelen of nalaten c.q. schade aan het apparaat, alsmede oorzaken van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen en blikseminslag) c. het (niet) ontluchten van de huisinstallatie. d . het (niet) bijvullen van de waterinhoud van de huisinstallatie. e. het doven van de waakvlam. f. een defecte of verkeerde instelling van (kamer)Thermostaat of andere regelapparatuur. g. gebruik van ongeschikte waterbesparende apparatuur. h. door anderen dan opdrachtnemer aan het apparaat verrichte werkzaamheden, waaronder wijzigingen en uitbreidingen. Indien opdrachtgever een storing heeft gemeld, die er niet blijkt te zijn, kan de opdrachtnemer de aan het onnodige bezoek verbonden kosten, zoals voorrijkosten en arbeidsloon, in rekening brengen.

Artikel 7. Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert een goede uitvoering van de werkzaamheden comfort de voor een apparaat geldende dan wel algemeen geldende voorschriften en richtlijnen( van de fabrikant ).
 2. Garantieaanspraken, die niet binnen 14 dagen na voltooiing van werkzaamheden bij opdrachtnemer zijn gemeld, hoeven door opdrachtnemer niet in behandeling te worden genomen.
 3. De garantie geldt niet in geval een storing of gebrek als gevolg van een in artikel 6 lid 3 genoemde oorzaak.

Artikel 8. Opschorting, eindigen en overmacht

 1. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan enige verplichting, alsmede bij faillissement en ( voorlopige ) surseance van betaling van opdrachtgever of toepassing van de wettelijke schuldsanering op hem, is opdrachtnemer bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of deze te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de schade, die het gevolg is van de niet nakoming, opschorting of de ontbinding, terwijl tevens elke vordering, die opdrachtnemer te laste van opdrachtgever heeft, dadelijk opeisbaar.
 2. Als overmacht van de opdrachtnemer worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, het door derden van wie opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, niet ( tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens opdrachtnemer, e.d.
 3. Opdrachtnemer kan zich ook op overmacht beroepen, die intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Opdrachtgever is ingeval van overmacht van de opdrachtnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd.
 5. Indien opdrachtnemer bij het intreden van haar overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presenteren gedeelte in rekening te brengen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij opdrachtnemer zijn gemeld, hoeven door opdrachtnemer niet in behandeling te worden genomen.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Evenwel is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade aan zaken die worden gebruikt voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand of het niet kunnen uitoefenen van een beroep, waaronder begrepen winstderving, en ( andere) indirecte schade.
 3. Eventuele aansprakelijk van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd en niet meer dan € 5000,- per gebeurtenis.
 4. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid gelden eveneens te aanzien van personeel van opdrachtnemer en ( personeel van ) te zake van de werkzaamheden ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden van Duzatech B.V. voor onderhoud en service, versie 2022.01
 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door opdrachtnemer worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen.
 3. Deze voorwaarden treden in werking op 01-01-2022.
 4. Deze voorwaarden en de hierin genoemde regelingen zijn bij opdrachtnemer kosteloos verkrijgbaar.